Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars “De Kameleon”.

De Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars “De Kameleon”, verder te noemen “De Kameleon” gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). De AVG heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft De Kameleon privacy-beleid vastgesteld. Dit privacy statement is een weergave van dit beleid.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer of uw e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we

in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met De Kameleon als u zich als lid inschrijft. Bij deze inschrijving wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor mededelingen over (de activiteiten van) De Kameleon en het innen van de contributie.

Privacy principes van De Kameleon

De Kameleon gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daarvoor de privacy principes gedefinieerd. De Kameleon verwerkt de persoonsgegevens volgens de volgende principes:

De Kameleon verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is: dit is als er toestemming is gegeven voor verwerking van de persoonsgegevens door de betrokkene.

De Kameleon stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat De Kameleon het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

De Kameleon is transparant

De Kameleon informeert u tijdig over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen. Dit publiceert de Kameleon ook op haar website.

De Kameleon waarborgt uw rechten

De Kameleon houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de Kameleon kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is net zo eenvoudig als het

doorgeven van de gegevens, in het geval dat dit technisch mogelijk en noodzakelijk is.

De Kameleon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden

De Kameleon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven.

De Kameleon beveiligt uw gegevens

De Kameleon neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens, zodat de persoonsgegevens beveiligd zijn.

Bewaartermijnen

De Kameleon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Na drie jaar worden de persoonsgegevens verwijderd uit de spreadsheet, tenzij de ex-leden nog prijs stellen op contact met De Kameleon.

Gegevensopslag en verwerking

De inschrijfformulieren worden bewaard in een ordner, die wordt bewaard bij de penningmeester thuis.

Persoonsgegevens voor de ledenadministratie worden geregistreerd in een excel spreadsheet. De spreadsheet wordt bewaard op de computer van de penningmeester/ledenadministrateur, die is beveiligd met een password. Het gaat om de volgende gegevens:

Voornaam en achternaam, adres, postcode, woonplaats, email-adres, maand ingang lidmaatschap. De gegevens worden gebruikt om leden en ex-leden te informeren over alles wat met de Kameleon te maken heeft en om de contributie te innen.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geregistreerd per welke datum het lidmaatschap wordt beëindigd en wat de reden is van de beëindiging. Dit wordt gebruikt door het bestuur om te bepalen of beleidswijzigingen nodig zijn.

Een ledenlijst met naam, adres en telefoonnummer wordt in het atelier opgehangen, zodat leden elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen informeren over zaken.

Inschrijvingsformulieren voor cursussen, activiteiten en exposities liggen in het atelier: daarop staan de namen en voor exposities ook de naam van de schilderijen.

Bij het rondsturen van mails worden de emailadressen van de leden niet getoond: zij worden in de “BCC”-adresbalk opgenomen, zodat de andere geadresseerden de gegevens niet kunnen zien.

Social media/externe platforms

De Kameleon maakt voor algemene informatie en het promoten van de vereniging gebruik van internet en Facebook..

Verwerkingenregister

De Kameleon houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die ze doet. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor de gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of de Kameleon uw gegevens gebruikt volgens de regels van de AVG.

Uw rechten

De AVG stelt de rechten van u als betrokken burger centraal:

  • U wilt weten of de Kameleon persoonsgegevens van u verwerkt en zo ja welke persoonsgegevens.
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen.
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen of afschermen.
  • U wilt dat de Kameleon uw persoonsgegevens beperkt verwerkt.
  • U wilt bezwaar maken.

Wilt u op grond van de AVG een verzoek doen in verband met voornoemde rechten of wilt u bezwaar maken? Stuurt u een email naar de penningmeester van De Kameleon (lidia.heppe@xs4all.nl). U kunt uw verzoek of bezwaar ook schriftelijk indienen bij de Kameleon, via het adres Watertje 40, 2381 EJ, Zoeterwoude.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Kameleon op uw verzoek of bezwaar heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken een verzoek tot bemiddeling of advisering te indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.